Библия и Россия


Библия, Есфирь, глава 6Ветхий Завет > Книга Есфирь > Глава 6

1. §В ту ночь Господь отнял сон от царя, и он велел принести памятную книгу дневных записей; и читали их пред царем,
УПО: Тієї ночі втік був сон від царя, і він сказав принести Книгу пам'яток, Хроніки, і вони читалися перед обличчям царським.
KJV: On that night could not the king sleep, and he commanded to bring the book of records of the chronicles; and they were read before the king.

2. и найдено записанным [там], как донес Мардохей на Гавафу Ифарру, двух евнухов царских, оберегавших порог, которые замышлялиналожить руку на царя Артаксеркса.
УПО: І знайдене було написане, що Мордехай доніс на Біґдана та Тереша, двох царських евнухів, зо сторожів порога, що задумували були простягнути руку на царя Ахашвероша.
KJV: And it was found written, that Mordecai had told of Bigthana and Teresh, two of the king's chamberlains, the keepers of the door, who sought to lay hand on the king Ahasuerus.

3. И сказал царь: какая дана почесть и отличие Мардохею за это? И сказали отроки царя, служившие при нем: ничего не сделано ему.
УПО: І сказав цар: Яка честь та гідність зроблена Мордехаєві за це? І сказали цареві отроки, що прислуговували йому: Нічого йому не зроблено...
KJV: And the king said, What honour and dignity hath been done to Mordecai for this? Then said the king's servants that ministered unto him, There is nothing done for him.

4. §И сказал царь: кто на дворе? Аман же пришел [тогда] навнешний двор царского дома поговорить с царем, чтобы Повесилимардохея на дереве, которое он приготовил для него.
УПО: І спитав цар: Хто на подвір'ї? А Гаман прийшов на зовнішнє подвір'я царського дому, щоб сказати цареві повісити Мордехая на тій шибениці, яку приготовив для нього.
KJV: And the king said, Who is in the court? Now Haman was come into the outward court of the king's house, to speak unto the king to hang Mordecai on the gallows that he had prepared for him.

5. И сказали отроки царю: вот, Аман стоит на дворе. И сказалцарь: пусть войдет.
УПО: І сказали отроки царя до нього: Ось Гаман стоїть на подвір'ї. І сказав цар: Нехай увійде!
KJV: And the king's servants said unto him, Behold, Haman standeth in the court. And the king said, Let him come in.

6. И вошел Аман. И сказал ему царь: что сделать бы томучеловеку, которого царь хочет отличить почестью? Аман подумал всердце своем: кому [другому] захочет царь оказать почесть, кромеменя?
УПО: І Гаман увійшов, а цар йому сказав: Що зробити з чоловіком, якому цар хоче чести? І подумав Гаман у серці своїм: Кому ж цар зажадає вчинити честь більше, як мені?
KJV: So Haman came in. And the king said unto him, What shall be done unto the man whom the king delighteth to honour? Now Haman thought in his heart, To whom would the king delight to do honour more than to myself?

7. И сказал Аман царю: тому человеку, которого царь хочетотличить почестью,
УПО: І відповів Гаман цареві: Тому чоловікові, якому цар жадає чести,
KJV: And Haman answered the king, For the man whom the king delighteth to honour,

8. пусть принесут одеяние царское, в которое одевается царь, и [приведут] коня, на котором ездит царь, возложат царский венец наголову его,
УПО: нехай принесуть цареву одежу, яку цар зодягав, та коня, що цар їздив на ньому, і щоб була дана царська корона на його голову.
KJV: Let the royal apparel be brought which the king useth to wear, and the horse that the king rideth upon, and the crown royal which is set upon his head:

9. и пусть подадут одеяние и коня в руки одному из первыхкнязей царских, г и облекут того человека, которого царь хочетотличить почестью, и выведут его на коне на городскую площадь, ипровозгласят пред ним: так делается тому человеку, которого царьхочет отличить почестью!
УПО: І дати цю одежу та цього коня на руку котрогось із старших князів царевих. І нехай зодягнуть того чоловіка, якому цар жадає чести, і нехай возять його на коні на міській площі, і нехай кличуть перед ним: Так робиться мужеві, якому цар жадає чести!
KJV: And let this apparel and horse be delivered to the hand of one of the king's most noble princes, that they may array the man withal whom the king delighteth to honour, and bring him on horseback through the street of the city, and proclaim before him, Thus shall it be done to the man whom the king delighteth to honour.

10. И сказал царь Аману: тотчас же возьмиодеяние и коня, как ты сказал, и сделай это Мардохею Иудеянину, сидящему у царских ворот; ничего не опусти из всего, что тыговорил.
УПО: І сказав цар до Гамана: Поспіши, візьми одежу та коня, як казав ти, і зроби так юдеєві Мордехаєві, що сидить у царській брамі. Не пропусти нічого зо всього, що ти говорив!
KJV: Then the king said to Haman, Make haste, and take the apparel and the horse, as thou hast said, and do even so to Mordecai the Jew, that sitteth at the king's gate: let nothing fail of all that thou hast spoken.

11. И взял Аман одеяние и коня и облек Мардохея, и вывел его наконе на городскую площадь и провозгласил пред ним: так делаетсятому человеку, которого царь хочет отличить почестью!
УПО: І взяв Гаман одежу та коня, і зодягнув Мордехая, і возив його на міській площі, і кричав перед ним: Так робиться мужеві, якому цар жадає чести!
KJV: Then took Haman the apparel and the horse, and arrayed Mordecai, and brought him on horseback through the street of the city, and proclaimed before him, Thus shall it be done unto the man whom the king delighteth to honour.

12. §И возвратился Мардохей к царским воротам. Аман же поспешилв дом свой, печальный и закрыв голову.
УПО: І вернувся Мордехай до царської брами, а Гаман поспішив до дому свого сумний та закривши голову...
KJV: And Mordecai came again to the king's gate. But Haman hasted to his house mourning, and having his head covered.

13. И пересказал Аман Зереши, жене своей, и всем друзьям своимвсе, что случилось с ним. И сказали ему мудрецы его и Зерешь, жена его: если из племени Иудеев Мардохей, изгза которого тыначал падать, то не пересилишь его, а наверно падешь пред ним.
УПО: І розповів Гаман жінці своїй Зереші та всім приятелям своїм усе, що спіткало його. І сказали йому мудреці його та жінка його Зереш: Якщо з юдейського насіння Мордехай, перед яким зачав ти падати, то не переможеш його, бо дійсно впадеш перед ним!...
KJV: And Haman told Zeresh his wife and all his friends every thing that had befallen him. Then said his wise men and Zeresh his wife unto him, If Mordecai be of the seed of the Jews, before whom thou hast begun to fall, thou shalt not prevail against him, but shalt surely fall before him.

14. Они еще разговаривали с ним, [как] пришли евнухи царя и сталиторопить Амана идти на пир, который приготовила Есфирь.
УПО: Ще вони говорили з ним, а евнухи царські прибули й поспішили відвести Гамана на гостину, яку зробила Естер.
KJV: And while they were yet talking with him, came the king's chamberlains, and hasted to bring Haman unto the banquet that Esther had prepared.

<< Предыдущая глава // Следующая глава >>

© 1996-2015 Bible.ru

При поддержке проекта Библия Онлайн